List do Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego

  Kraków, dnia 27 lipca 2022 roku
       

           Szanowny Pan
     Prof. Jacek Majchrowski
    Prezydent Miasta Krakowa
 

    Szanowny Panie Prezydencie,

          W dniu 11 lipca 2022 roku, w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie odbyło się spotkanie organizacji zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa małopolskiego, w którym oprócz przedstawicieli naszej Izby, udział wzięli reprezentanci :

1. Krakowskiej Izby Turystyki
2. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
3. Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
4. Małopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców
5. Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych
6. Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie
7. Izby Gospodarczej Dorzecza Raby
9. Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw ,, Krak - Business "

Jednym z głównych tematów spotkania, była podnoszona przez firmy członkowskie wszystkich powyższych organizacji, kwestia tzw. Uchwały krajobrazowej ( UCHWAŁA NR XXXVI/908/20 przygotowanej przez RADĘ MIASTA Krakowa w sprawie ustalenia ,, Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ''.)

Zrzeszeni w naszych organizacjach przedsiębiorcy podnieśli szereg konkretnych pytań, które mają zasadnicze znaczenie dla prowadzonych przez nich biznesów. Mając  na uwadze wagę sprawy, celem wyjaśnienia stanu rzeczy i rozwiania wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów ww. uchwały, zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

              1. Czy są planowane zmiany do Uchwały krajobrazowej, a jeżeli tak, to czego one miałyby dotyczyć?
              2. Czy jest zastąpienie aktualnie obowiązującej Uchwały krajobrazowej nową?
              3. Kiedy będzie można uzyskać informacje o pracach, o których mowa w Pkt 1 . i 2 ?
              4. Czy ustawa obejmuje stacje kontroli pojazdów, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczególnych        wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów ( Dz. U. Nr 40, poz. 275 ), podlegają szczególnym wymogom dotyczącym oznakowania ;

             & 1.
                1. Stacja kontroli pojazdów powinna być oznaczona na zewnątrz, w miejscu widocznym, szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami, zawierającym co najmniej kod rozpoznawczy, określenie rodzaju i godziny otwarcia stacji kontroli pojazdów.
                2. Jeżeli stacja kontroli pojazdów znajduje się na zamkniętym terenie, to dojazd do niej powinien być oznaczony w sposób widoczny.

              
5. Czy postanowienie & 16 Uchwały krajobrazowej jest postanowieniem szczególnym w stosunku do  & 14 tej Uchwały i w takim przypadku w terenach ulic wylotowch, niezależnie od ich położenia w I Strefie i w II Strefie, dopuszczalne jest sytuowanie innych wolnostojących tablic reklamowych oraz innych wolnostojących urządzeń reklamowych, o ile minimalna odległość w tym terenie pomiędzy nimi wynosi 500 m, bez ograniczeń dotyczących : 

                     a. terenu w promieniu 100 m od przecięcia krawędzi jezdni skrzyżowań dróg publicznych oraz
                     b. odległości pomiędzy wolnostojącymi tablicami reklamowymi lub wolnostojącymi urządzeniami reklamowymi, innymi niż słup plakatowo-reklamowy ( ,,okrąglak '' ) albo panel reklamowy, nie mniejszy niż 80 m oraz
                     c. odległość co najmniej 15 m od wiaty przystankowej komunikacji miejskiej ?

               6. Jeżeli odległość pomiędzy innymi wolnostojącymi tablicami reklamowymi lub innymi wolnostojącymi urządzeniami reklamowymi, usytuowanymi w terenach ulic wylotowych , należącymi do różnych przedsiębiorców ( podmiotów ) jest mniejsza niż 500 m, o której mowa w & 16 Uchwały, to który podmiot jest zobowiązany do usunięcia tych oznaczeń ?

               8. Czy przepisom Uchwały krajobrazowej podlegają także oznaczenia należące do dealerów prowadzących salony i serwisy samochodowe, które w sposób szczególny podlegają restrykcyjnym postanowieniom umów dealerskich, z których wynikają obowiązki odpowiedniego oznakowania salonów i serwisów, a sankcją przewidzianą w umowach dealerskich za brak spełnienia tych warunków może być rozwiązanie umowy z winy dealera wraz z możliwością naliczenia kary umownej z tego tytułu ?

              9. Czy w przypadku obiektów budowlanych, które uzyskały pozwolenie na budowę wraz z oznakowaniem firmowym/identyfikacyjnym, a następnie pozwolenie na użytkowanie obiektu wraz z tym oznakowaniem, uchwała krajobrazowa uchyla te pozwolenia?

             10. Który organ jest/będzie wytypowany do sprawdzania, weryfikacji, a następnie egzekwowania kar za ewentualne oznakowania/reklam/szyldy/inne oznakowania niezgodne z uchwała krajobrazową ?

             11. Od którego momentu będą naliczane kary za oznakowania/reklamy/szyldy/inne oznakowania niezgodne z uchwałą krajobrazową?Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania pragną nadmienić, iż są otwarci na dyskusję w sprawie ewentualnych zmian w uchwale krajobrazowej i deklarują udział w konsultacjach  mających na celu wypracowanie bardziej adekwatnych zasad chroniących estetyczne walory miasta, szanujących wolę mieszkańców, ale respektujących równocześnie potrzeby przedsiębiorców.


                                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku
Źródło: Biuro IPH
2022-08-02 12:22 323 przedsiębiorca, spotkanie, uchwała krajobrazowa

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.