Park Kulturowy Nowa Huta

Na prośbę lokalnych przedsiębiorców oraz własnym, wystosowaliśmy pismo do Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz Radnych Miasta Krakowa z prośbą przesunięcia terminu związanego z koniecznością dostosowania się do regulacji wprowadzonych na obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź :

,,W odpowiedzi na korespondencję skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 19 kwietnia br., dotyczącą propozycji przesunięcia terminu związanego z koniecznością dostosowania się do regulacji wprowadzonych na obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta, proszę przyjąć poniższe stanowisko.

Przepisy wprowadzone uchwałą Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta obowiązują od 29 listopada ubiegłego roku. Nowohuckie instytucje, lokalni przedsiębiorcy oraz właściciele budynków mieli od tego momentu dodatkowo jeszcze pół roku na dostosowanie się do nowych regulacji. Rada Miasta Krakowa ustanowiła park kulturowy na tym obszarze, głównie po to, aby zachować i chronić dziedzictwo oraz krajobraz historyczny i kulturowy Nowej Huty, jej unikatowy układ urbanistyczny, historyczną linię zabudowy, gabaryty oraz formy architektoniczne, osie i punkty widokowe a także układ oraz kompozycję zieleni, zwłaszcza ogrodów i skwerów.

Zastosowane przepisy powinny przede wszystkim przeciwdziałać dominacji działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń i zakłócającej jej estetykę. Powinny również ograniczać komercyjne zagospodarowywanie przestrzeni, jako dobra wspólnego lokalnych mieszkańców oraz pozostałych użytkowników.

Funkcjonowanie parku, obok osiągnięcia celów związanych z ochroną zabytków i unikalnego miejskiego krajobrazu kulturowego, ma przyczynić się równocześnie do postulowanego od lat przez mieszkańców Nowej Huty uporządkowania przestrzeni publicznej, a przez to do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rok 2020 oraz wyjątkowa sytuacja, w której się znaleźliśmy za sprawą epidemii wirusa SARS-CoV-2, były dla krakowskich przedsiębiorców czasem wielkiej próby, związanej bardzo często z zawieszeniem działalności oraz rażącym spadkiem obrotów. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż przedsiębiorcy to nie jedyna grupa dotknięta skutkami epidemii. Z podobnymi utrudnieniami, w tym problemami finansowymi, borykają się również m.in. miejskie instytucje kultury.

Niektórzy nowohuccy przedsiębiorcy podnoszą, że tzw. „okres dostosowawczy”, w którym osoby prowadzące działalność powinny przystosować swoje lokale się do przepisów parku kulturowego, zbiegł się z wprowadzonym lockdownem, dlatego brakuje im funduszy na przeprowadzenie koniecznych zmian. Należy jednak zauważyć, że w większości przypadków owo dostosowanie się do nowych regulacji nie wymaga żadnych nakładów finansowych, ponieważ tak naprawdę ogranicza się jedynie do usunięcia wyklejek, dodatkowych reklam czy szyldów przynależnych do konkretnej firmy, których dopuszczalna liczba została określona precyzyjnie w uchwale.

Rozumiejąc trudną sytuację przedsiębiorców, należy podkreślić, iż uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego w Nowej Hucie radni miejscy podjęli w listopadzie 2019 roku. Natomiast wspomniany powyżej lockdown, związany z panującą sytuacją epidemiczną, został ogłoszony kilka miesięcy później. Ponadto wielu właścicieli nowohuckich firm, pomimo niesprzyjających warunków, dokonało już koniecznych zmian. Dołączyły do nich także niemal wszystkie placówki samorządowe i instytucje. Wiele szkół, przedszkoli i instytucji kulturalnych już uporządkowało swoje otoczenie – z ogrodzeń zniknęły wypłowiałe banery, niezgodne z przepisami reklamy czy nieestetyczne ogłoszenia. Część przedsiębiorców zmieniła wygląd swoich witryn, korzystając z ogłoszonego przez miasto, a realizowanego przez organizacje pozarządowe programu „Szyldy w Nowej Hucie", wspierającego lokalnych przedsiębiorców w zakresie projektowania i realizacji estetycznych i przede wszystkim zgodnych z przepisami, tablic reklamujących prowadzoną działalność. Nie zmienia to faktu, że w Nowej Hucie większość witryn sklepowych swoim wyglądem nadal przypomina jeszcze lata 90-te. Wielu nowohuckich mieszkańców i aktywistów podkreśla, że estetyka z którą spotykają się na co dzień, sprawia wrażenie jakby dzielnica, w której mieszkają, zatrzymała się w czasie. Istniejące na tym obszarze szyldy i witryny są bardzo często w złym stanie technicznym. Należy zauważyć, że mocno zużyte tablice reklamowe czy nie estetycznie zaaranżowane witryny, wpływają bardzo negatywnie na wizerunek każdej firmy. Przedsiębiorcy, po zniesieniu lockdownu, będą na pewno zainteresowani odpracowaniem strat oraz ponownym przyciągnięciem jak największego grona klientów, którzy zapewne zwracają uwagę na wysoką jakość oferowanego asortymentu czy poziom realizowanych usług, ale także na estetyczny wygląd i aranżację otoczenia danego sklepu, lokalu czy przedsiębiorstwa.

Trzeba mieć też na względzie, że praca nad zapisami uchwały trwała kilka lat. Wprowadzone wytyczne regulują zasady umieszczania nośników reklamowych (w tym ich wielkość), kwestie organizowania ogródków gastronomicznych, ale też imprez plenerowych i prowadzenia działalności gospodarczej. Porównując jednak przepisy obowiązujące na terenie Nowej Huty z podobnymi zasadami funkcjonującymi na obszarze Starego Miasta, można zauważyć, że regulacje wprowadzone w Hucie są mniej restrykcyjne. Dopuszczają na przykład dwukrotnie większe szyldy, dodatkowe oznakowania w przypadku podmiotów prowadzących działalność w podwórkach, dają większą swobodę w zakresie widoczności i transparentności przeszkleń i nie wprowadzają ograniczeń jeżeli chodzi o stosowanie neonów czy handel obwoźny.

Należy także pamiętać o tym, iż utworzenie parku kulturowego na obszarze Starego Miasta nie wiązało się z żadnym wsparciem finansowym udzielanym przedsiębiorcom ani żadnymi kompensacjami wydatków, które musieli oni ponieść w związku z koniecznością dostosowania lokali do wprowadzonych regulacji. Stąd też Miasto Kraków nie zakłada realizacji systemowego wsparcia finansowego w przypadku przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w Nowej Hucie. Z pewnością Miasto kontynuować będzie program "Szyldy Nowej Huty", planujemy kilka edycji tego projektu oraz zwiększenie puli środków finansowych przeznaczonych ten cel. Dlatego też gorąco zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z tej możliwości, również w ramach tegorocznej edycji programu.

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, władze Miasta nie przewidują zmiany oraz wydłużenia okresu potrzebnego na dostosowanie się do nowych przepisów. Postulowane przez Państwa przedłużenie okresu dostosowawczego do czasu "po pandemii", po pierwsze, zwyczajnie nie byłoby uczciwe w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy pomimo licznych utrudnień, w tym problemów finansowych, już wprowadzili wymagane zmiany. Po drugie, nie jesteśmy w stanie dzisiaj precyzyjnie określić kiedy obecna sytuacja epidemiczna uspokoi się na tyle, aby móc mówić o pełnym zniesieniu restrykcji sanitarnych i powrocie do czasów sprzed pandemii. Stąd też trudno byłoby określić, nawet w przybliżeniu, nową datę zakończenia trwającego obecnie okresu dostosowawczego.

Kolejną ważną kwestią, o której należy wspomnieć jest fakt, iż regulacje opracowane w ramach uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego w Nowej Hucie w dużej części pokrywają się z zapisami uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (tzw. „uchwały krajobrazowej”), która zaczęła obwiązywać w dniu 1 lipca ubiegłego roku, na terenie całego Krakowa.

Pragnę również uspokoić tych z Państwa, którzy obawiają się egzekwowania nowych przepisów przez Straż Miejską, w tym bezwarunkowego karania mandatami przedsiębiorców, których lokale odbiegają od przyjętych zasad. W pierwszym okresie, po zakończeniu okresu dostosowawczego, działania Straży Miejskiej ukierunkowane będą przede wszystkim na informowanie i edukację na temat nowych regulacji oraz na zmianę myślenia o reklamowaniu swoich usług.

Istotnym jest fakt, że tworząc park kulturowy duży nacisk kładliśmy na komunikowanie nowych przepisów wszystkim zainteresowanym mieszkańcom i użytkownikom przestrzeni publicznej Nowej Huty oraz przekazanie wiadomości o nowo powstałym parku jak największemu gronu podmiotów i instytucji, działających na jego obszarze. Informuję ponadto, że Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi stronę internetową www.parki kulturowe. krakow.pl, poświęconą parkom kulturowym Krakowa, na której w przystępny sposób wyjaśnione zostały reguły obowiązujące w obszarach objętych ochroną. W szczególności przydatne powinny być przygotowane specjalnie z myślą o przedsiębiorcach katalogi dobrych praktyk, w których w przejrzysty, obrazowy sposób zostały pokazane prawidłowe oraz niepożądane sposoby lokalizacji szyldów, wyklejek, aranżacji witryn, stosowania markiz czy umieszczania reklam na rusztowaniach. Dodatkowo prowadzimy również bieżące działania informacyjne w social mediach, za pośrednictwem profilu „Parki kulturowe w Krakowie” w serwisie społecznościowym Facebook.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z pracownikami Referatu ds. Parków Kulturowych w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa – tel. 12 616 1599 lub 12 616 1124.

Z poważaniem
Katarzyna Olesiak
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego ''
Źródło: Biuro Stowarzyszenia
2021-05-11 11:35 1023 park kulturowy nowa huta

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.