Przedsiębiorco! Pamiętaj o uwidacznianiu cen i cen jednostkowych towarów i usług.

Z poniższego informatora dowiesz się m.in., jak w obrocie z konsumentami uwidaczniać ceny i ceny jednostkowe, czym się od siebie różnią, kiedy powinieneś mieć cennik oraz czym może grozić naruszenie przepisów w tym zakresie.

Powyższe kwestie regulują: • ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Treść tych aktów znajdziesz np. w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, pod adresem:  www.isap.sejm.gov.pl  Nadzór nad przestrzeganiem wymogów wynikających z ww. ustawy i rozporządzenia sprawuje Inspekcja Handlowa.

I. W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, czym jest cena, a czym cena jednostkowa. Cena to podstawowa informacja o wartości, wyrażonej w jednostkach pieniężnych, jaką kupujący powinien zapłacić za towar lub usługę, oraz której musisz mu udzielić przed zakupem. Np.: „kubek 5 zł”. Cena jednostkowa to nie cena za jednostkę w rozumieniu „egzemplarza” towaru (np. jednej pasty do butów), ale cena za jego litr lub metr sześcienny, kilogram lub tonę, metr, metr kwadratowy, czy sztukę – dla towarów sprzedawanych według tych jednostek. W łatwy sposób pozwala konsumentowi porównać ceny podobnych artykułów. Gdy spojrzy na cenę za np. litr, może się okazać, że dotyczy produktu o mniejszej objętości niż oferowanego przez innego producenta w tej samej cenie. Przykłady:
• sok 2 l (podana jest jego objętość w litrach) cena: 2,20 zł, cena jednostkowa: 1,10 zł/l
• makaron 0,5 kg (podana jest jego waga w kilogramach) cena: 4,00 zł, cena jednostkowa: 8 zł/kg
• sznurek 20 m (podana jest jego długość w metrach) cena: 8 zł, cena jednostkowa: 0,40 zł/m
• wykładzina 20 m2 (podana jest jej powierzchnia w metrach kwadratowych) cena: 500 zł, cena jednostkowa: 25 zł/m2
• długopisy 5 szt. (sprzedawane w paczce zawierającej 5 sztuk) cena: 5 zł, cena jednostkowa: 1 zł/szt.
Dopuszczalne jest podawanie ceny jednostkowej za 100 ml, 10 kg itp. (dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności wspomnianych wyżej jednostek miar). Jeżeli sprzedajesz towar „luzem” – podać musisz jego cenę jednostkową, np. za 1 kg ziemniaków czy 100 g jagód.
Pamiętaj! Uwidocznieniu ceny jednostkowej podlegają również towary typu: cienie do powiek, galaretki w proszku, pasty do butów itp.
Wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się wyłącznie do:
• towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży (np. mąka 1 kg, mleko 1 l, czekolada 100 g, krem do rąk 100 ml),
• towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach), np. garnek z pokrywką.
• towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach (np. skarpety, obuwie),
• produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne Definicja produktu leczniczego: substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

II. Warto wiedzieć, w jaki sposób oraz gdzie, ceny i ceny jednostkowe powinny być uwidocznione.
Cena oraz cena jednostkowa towaru lub usługi musi być uwidoczniona w sposób:
• jednoznaczny,
• niebudzący wątpliwości,
• umożliwiający porównanie cen.
A gdzie? W miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy. Czyli w szczególności:
• na wywieszce,
• w cenniku,
• w katalogu,
• na obwolucie,
• w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

Obecne przepisy nie wymagają, aby cena znajdowała się na każdym towarze, dlatego powinieneś pamiętać o tym, że napisy na wywieszkach i w cennikach muszą być wyraźne i czytelne, umieszczone w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów na towarze, bezpośrednio przy nim lub w jego bliskości. Tak, aby każdy konsument wiedział, co kupuje i ile musi zapłacić bez konieczności pytania o cenę. Nie jest więc wystarczające zakodowanie cen w czytnikach, znajdujących się na sali sprzedażowej albo każdorazowe podawanie ich przez sprzedającego. Jeżeli natomiast towary znajdują się w miejscu niewidocznym lub niedostępnym dla konsumentów, ich ceny powinny być uwidocznione w cenniku, wywieszonym, wyłożonym lub udostępnionym w inny sposób w miejscu sprzedaży towarów. Podana cena musi być zawsze ostateczna (brutto). Nie można podawać cen nieuwzględniających podatku również np. w reklamach, gazetkach promocyjnych, a następnie doliczanie podatku dopiero w momencie zapłaty należności. Niższa cena na wywieszce, a wyższa w kasie? W takiej sytuacji konsument ma prawo kupić produkt po tej cenie, która jest dla niego bardziej korzystna.

III. Usługi gastronomiczne i hotelarskie. Ceny oferowanych potraw, wyrobów, noclegów, wyżywienia i innych oferowanych usług powinny być uwidocznione w cenniku. Taki cennik musi zawierać także aktualne informacje umożliwiające konsumentom identyfikację ceny z potrawą lub wyrobem, w szczególności pełną nazwę potrawy lub wyrobu, pod którą jest on sprzedawany, oraz określenie ilości potrawy lub wyrobu, do których się odnosi. Konsument musi wiedzieć, co i w jakiej ilości składa się na danie: czy jest to np. kotlet z surówką, czy może warzywa musi zamówić dodatkowo. Świadcząc usługi gastronomiczne lub hotelarskie musisz pamiętać, by:
• zapewnić konsumentom wystarczającą liczbę cenników oferowanych potraw, wyrobów i napojów oraz udostępniać je przed przyjęciem zamówienia,
• wywieszać cenniki w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego,
• wykładać lub wywieszać w każdym pokoju hotelowym katalog zawierający ceny noclegu, wyżywienia lub innych oferowanych usług,
• wykładać lub wywieszać w miejscu przeznaczonym do odbywania rozmów telefonicznych cennik, zawierający cenę za jeden impuls telefoniczny i inne opłaty za usługi dodatkowe, związane z łączeniem rozmowy.

IV. Inne usługi. W salonach fryzjerskich, zakładach mechanicznych, punktach fotograficznych i tym podobnych, cennik powinien być udostępniony w miejscu świadczenia usług – ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów. Jeżeli usługi świadczysz wyłącznie u konsumenta, cennik powinieneś mu przedstawić przed jej wykonaniem. Cena usługi musi określać jej rodzaj i zakres oraz może zawierać stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy ceny. Decydując się na świadczenie usług remontowych, musisz wcześniej poinformować klienta, czy oferowana cena obejmuje wykorzystane materiały.
Pamiętaj! Niedopuszczalne jest stosowanie w jakimkolwiek cenniku tzw. widełek cenowych, tj. cen „od… do” albo cen „od…”, np. np.: „wymiana opon od 50 zł”, czy też „strzyżenie damskie od 80 zł do 100 zł”!

V. Stacje paliw. Na stacjach benzynowych ceny paliw uwidacznia się w taki sposób, aby były one czytelne dla kierowców pojazdów zbliżających się do stacji, poruszających się po drogach publicznych, czyli np. na pylonach cenowych.

VI. Kary. Maksymalna kara za niezrealizowanie obowiązków w zakresie uwidaczniania cen, to 20 000 zł, a w sytuacji kiedy naruszenie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług nastąpiło co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy – maksymalna kara pieniężna to 40 000 zł. Nie ma określonej dolnej granicy wysokości kary. Karę pieniężną nakłada się w drodze decyzji administracyjnej (nie mandatu!), od której służy odwołanie do Prezesa UOKiK. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się trzy przesłanki, tj.:
• stopień naruszenia obowiązków,
• Twoją dotychczasową działalność,
• wielkość Twoich obrotów i przychodu.

W określonych sytuacjach, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odstąpi od nakładania kary pieniężnej, np. gdy zaprzestałeś naruszania prawa, a waga tego naruszenia jest znikoma.
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
2019-04-05 10:43 7282 inspekcja handlowa, ceny

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.