Składanie sprawozdań finansowych, teraz tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH-OD 15.03.2018r. - podstawa prawna ustawa z dnia 26.01.2018r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398)

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego, jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb składania tych dokumentów różni się w zależności od tego, czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL. Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP - REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Dokumenty te należy podpisać zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a następnie zeskanować i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziale 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP - WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca składa dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na stronie https://ekrs.ms.gov.pl w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza KRS-Z30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenie dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na stronie https://ekrs.ms.gov.pl tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza KRS-Z30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. Powyższe zasady (dla wszystkich) obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

UWAGA!
Dokumenty składane do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie mogą być podpisane przez prokurenta, nawet jeśli posiada numer PESEL. Ponadto Sąd informuje, że:
• składanie do Repozytorium Dokumentów Finansowych dokumentów sprawozdania finansowego w postaci zeskanowanych dokumentów w formacie PDF jest możliwe wyłącznie do dnia do dnia 30 września 2018r.
• od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych (art. 125 par. 21 i par. 22 k.p.c.) i w przypadku ich przysłania do Sądu lub złożenia na Dzienniku Podawczym zostaną fizycznie zwrócone wnioskodawcy
• cudzoziemiec może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL na zasadach określonych w ustawie z 24.09.2010r. o ewidencji ludności
• do dnia 30 września 2018r. przepisy o Repozytorium Dokumentów Finansowych nie mają zastosowania do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, co oznacza, że podmioty te mają obowiązek złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie formie papierowej

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/
Źródło: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
2018-05-15 10:26 1715 sprawozdania, finanse, dokumenty