Zgłoszenie numeru PESEL do CEIDG. Firmy mają czas do 19 maja! Inaczej zostaną automatycznie wykreślone z ewidencji?

PILNE !!! - Uzupełnienie wpisu CEIDG o numer PESEL

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w art. 61 wskazuje, że: W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Osoby, które założyły swoją działalność przed 1 lipca 2011 roku, powinny sprawdzić, czy ich wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawiera informację o numerze PESEL. Jego brak po 19 maja 2018 roku może skutkować jej wykreśleniem.

Osoby, które założyły działalność po 1 lipca 2011 numer PESEL musiały podać przy jej zakładaniu.
Źródło: CEIDG
2018-05-17 12:57 554 przedsiębiorca, ewidencja

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.